0

Podmínky zpracování osobních údajů

 

V rámci mé podnikatelské činnosti spočívající v nabízení produktů a služeb tohoto webu, vystupuji v roli správce Vašich osobních údajů. V tomto dokumentu bych Vás chtěl informovat o tom, jakým způsobem Vaše osobní údaje zpracovávám, za jakým účelem a rovněž tak o tom, jaká jsou Vaše práva na základě platné právní úpravy, a jak tyto můžete vykonávat.

Identifikační údaje správce

Společnost: Kateřina Šponarová

Sídlo: Na Dolinách 1271, 140 00 Praha 4

IČ: 05079179

Kontakt

S Vašimi požadavky či dotazy mne prosím kontaktujte na flukeatelier@gmail.com či přostřednictvím adresy výše uvedené.

 

Co jsou osobní údaje?

Osobním údajem se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě („subjekt údajů“); identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

 

Jaké osobní údaje o Vás mohu zpracovávat:

Identifikační údaje: jméno, příjmení, datum narození, číslo bankovního účtu, fotografie, ID číslo člena atd.

Kontaktní údaje: email, telefonní číslo, adresa atd., identity sociálních sítí, atd..

Digitální údaje: IP adresa, cookies atd.

Vždy zpracovávám pouze osobní údaje zcela nezbytné pro dosažení sledovaného účelu.

 

Jak získáváme Vaše osobní údaje?

Osobní údaje zájemců o mé kurzy získávám zpravidla přímo od Vás v souvislostí s nákupem mých produktů na eshopu a v souvislosti s navštěvováním webových stránek www.pexoesa.cz.

 

Jak dlouho zpracovávám Vaše osobní údaje?

Vaše údaje zpracovávám pouze po dobu nezbytně nutnou dle stanoveného účelu zpracování.

Pokud zpracováváme Vaše osobní údaje k plnění naší právní povinnosti, délka zpracování odpovídá délce uchování požadované relevantní právní úpravou.

Osobní údaje zpracovávané v souvislosti s plněním kupní smlouvy na nákup zboží/služby zpracovávám po dobu vyřešení objednávky a expedice zboží a následně po dobu 5 let z důvodu ochrany právních nároků.

Osobní údaje které získáme od osob, které nás kontaktovali s dotazem prostřednictvím našeho webu či jiného kontaktního údaje zpracováváme pouze do vyřízení Vašeho dotazu.

Pokud zpracovávám Vaše osobní údaje na základě Vašeho souhlasu, délka zpracování je jasně v souhlasu komunikována.

 

Proč zpracovávám Vaše osobní údaje?

Vaše osobní údaje zpracovávám především za účelem vedení administrativní agendy v souvislosti s poskytováním zboží a služeb a dale potom k plnění smlouvy s Vámi sjednané a související marketingové komunikaci.

 

Na základě jakých právních důvodů zpracováváme Vaše osobní údaje?

 

Plnění právní povinnosti

Jako správce Vašich osobních údajů mám některé zákonné povinnosti, jejichž plnění rovněž předpokládá zpracování Vašich osobních údajů. Jedná se typicky o plnění právní povinností vyplývajících z právních předpisů upravujících vedení účetnictví a daní, předpisů týkajících se ochrany osobních údajů a povinností podle Občanského zákoníku.

 

Oprávněný zájem správce či oprávněný zájem třetích stran

Mohu zpracovávat Vaše osobní údaje z důvodu ochrany mého oprávněného zájmu spočívajícím v ochraně mých právních nároků a nároků třetích stran.

 

Plnění smlouvy

Vaše osobní údaje budu zpracovávat za účelem sjednání a plnění smlouvy o nákupu zboží či služby s Vámi.

 

Souhlas

V některých případech může být základem zpracování Vašich osobních údajů rovněž Váš souhlas. V takovém případě Váš souhlas musí být svobodný, specifický, informovaný a jednoznačný projev Vaší vůle. Udělený souhlas můžete kdykoliv odvolat, bez jakýchkoliv negativních dopadů do Vaší účasti v činnostiZBKP. K odvolání Vaše souhlasu prosím využijte náš email či adresu uvedené v úvodu těchto podmínek.

 

S kým sdílíme Vaše osobní údaje?

Vaše osobní údaje sdílíme pouze ve zcela nezbytném rozsahu pouze s našimi externími poradci a dodavateli.

 

Předávání osobních údajů do ciziny

Vaše osobní údaje zpracováváme pouze v rámci EU.

 

Jak zpracováváme Vaše osobní údaje?

V rámci zpracovatelských aktivit provádíme typicky uchovávání Vašich osobních údajů, jejich opravy a mazání a organizaci v našich systémech. Vždy udržujeme Vaše osobní údaje aktuální. Po uplynutí stanovené doby uchování Vaše osobní údaje smažeme či zničíme.

 

Vaše práva

Máte právo u správce osobních údajů, uplatnit následující práva (využijte prosím kontakt či adresu výše uvedenou):

  1. a) požadovat přístup k osobním údajům, které o Vás zpracovávám,
  2. b) požadovat opravu Vašich osobních údajů, které jsou o Vás zpracovávány, pokud jsou nepřesné, v této souvislosti můžete rovněž v některých případech požadovat doplnění neúplných osobních údajů,
  3. c) požadovat výmaz osobních údajů ve stanovených případech,
  4. d) požadovat omezení zpracování údajů ve stanovených případech,
  5. e) získat Vaše osobní údaje či tyto přenést k jinému správci, které se Vás týkají a

    (i) které zpracováváme s Vaším souhlasem, nebo

    (ii) které zpracováváme pro plnění smlouvy, jejíž jste smluvní stranou,

na základě Vaší žádosti ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu.

 

Právo vznést námitku

Rovněž tak máte právo vznést námitku proti zpracování Vašich údajů v případě zpracování Vašich údajů na základě našeho oprávněného zájmu či oprávněného zájmu třetích stran. Právo vznést námitku však není možné využít v případě, kdy zpracovávám Vaše údaje nezbytné pro plnění smlouvy či když nám jejich zpracování ukládá zákon.

 

Jak můžete uplatnit svou žádost či námitku?

Prostřednictvím výše uvedeného kontaktu či adresy správce.

 

Jak rychle vyřídíme Vaši žádost?

Pokud obdržím Vaši žádost či námitku, budu Vás informovat o přijatých opatřeních bez zbytečného odkladu, nejpozději do jednoho měsíce od obdržení žádost či námitky. Tuto lhůtu je možné v případě potřeby a s ohledem na složitost a počet žádostí prodloužit o další dva měsíce. O takovém postupu bych Vás informoval. Pokud obdržím Vaši žádost či námitku, ale budeme mít důvodné pochybnosti o Vaší totožnosti, můžeme si vyžádat poskytnutí dodatečných informací nezbytných k potvrzení Vaší totožnosti.

 

Automatizované rozhodování

Nebudeme ve vztahu k Vám přijímat řádné automatizované rozhodnutí.

 

Právo obrátit se na dozorový orgán nebo soud

V případě, kdy se domníváte, že  zpracovávám Vaše osobní údaje neoprávněně či jinak porušuji Vaše práva, můžete se se svou stížností obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz) či na příslušný soud.

 

Aktualizace těchto podmínek

Snažím se udržovat tyto podmínky aktuální a proto je můžeme čas od času měnit. Jejich aktuální verze je vždy dostupná na našich webových stránkách www.prvnipomocpsa.cz www.flukeatelier.cz www.wolf-man.cz www.fotografiesvatby.cz www.pexoesa.cz . Tato verze podmínek je v platnosti od srpna 2019.

 

Jaké shromažďujeme osobní údaje a proč je shromažďujeme

Komentáře

Když návštěvníci přidají komentář na tento web, jsou shromažďovány údaje zobrazené ve formuláři pro komentář, dále IP adresa návštěvníka a řetězec user agent definující prohlížeč, což pomáhá k detekci spamu.

Službě Gravatar může být poskytnut anonymní řetězec vytvořený z vaší emailové adresy (nazývaný také hash), díky kterému lze určit jestli tuto službu používáte. Zásady ochrany osobních údajů služby Gravatar jsou k dispozici zde: https://automattic.com/privacy/. Po schválení vašeho komentáře je váš profilový obrázek viditelný pro veřejnost v kontextu vašeho komentáře.

Média

Pokud nahráváte obrázky na tento web, měli byste se vyhnout nahrávání obrázků s vloženými údaji o poloze (EXIF GPS). Návštěvníci webu mohou stáhnout a zobrazit libovolné data o poloze z obrázků na webu.

Kontaktní formuláře

Cookies

Pokud na naše stránky přidáte komentář, můžete povolit uložení jména, emailové adresy a webové stránky do cookies. Tímto způsobem se snažíme zvýšit váš komfort, když budete psát nový komentář už pak nebudete muset tyto údaje znovu vyplňovat. Tyto soubory cookies budou mít životnost jeden rok.

Pokud máte účet a přihlašujete se k tomuto webu, nastavíme dočasné cookie pro ověření, zda váš prohlížeč přijímá soubory cookies. Tento soubor cookie neobsahuje žádné osobní data a při zavření prohlížeče se zruší.

Při přihlašování vám nastavíme také několik souborů cookies pro uložení vašich přihlašovacích údajů a pro nastavení zobrazení obrazovky. Přihlašovací soubory cookies mají životnost dva dny a cookies pro nastavení zobrazení mají životnost jeden rok. Pokud potvrdíte možnost „Zapamatovat si mě“, vaše přihlášení bude trvat dva týdny. Pokud se ze svého účtu odhlásíte, přihlašovací cookies budou odstraněny.

Pokud upravujete nebo publikujete článek, bude ve vašem prohlížeči uložen další cookie. Tento cookie neobsahuje žádné osobní data a jednoduše označuje ID příspěvku, který jste právě upravili. Jeho platnost vyprší po 1 dni.

Vložený obsah z dalších webů

Příspěvky na těchto stránkách mohou obsahovat vložený obsah (například videa, obrázky, články atd.). Vložený obsah z jiných webových stránek se chová stejným způsobem, jako kdyby návštěvník navštívil jiný web.

Tyto webové stránky mohou shromažďovat data o vás, používat soubory cookies, vkládat další sledování od třetích stran a sledovat vaši interakci s tímto vloženým obsahem, včetně sledování interakce s vloženým obsahem, pokud máte účet a jste přihlášeni na danou webovou stránku.

Analytika

S kým sdílíme vaše údaje

Jak dlouho uchováváme vaše údaje

Pokud přidáte komentář, komentář a jeho metadata budou uchovávána po dobu neurčitou. Údaje jsou uchovávány za účelem automatického rozpoznání a schválení všech následných komentářů, místo jejich držení ve frontě moderování.

Pro uživatele, kteří se registrují na tomto webu (pokud mají tuto možnost), ukládáme také osobní údaje, které uvádějí ve svém uživatelském profilu. Všichni uživatelé mohou kdykoliv vidět, upravovat nebo smazat své osobní údaje (s výjimkou toho, že nemohou změnit své uživatelské jméno). Administrátoři webu mohou také tyto informace zobrazit a upravovat.

Jaké máte práva?

Pokud máte na tomto webu účet nebo jste zde přidali komentáře, můžete požádat o obdržení souboru s exportem osobních údajů, které o vás uchováváme, včetně všech údajů, které jste nám poskytli. Můžete také požádat o odstranění veškerých osobních údajů, které o vás uchováváme. Tato možnost nezahrnuje údaje, které jsme povinni uchovávat z administrativních, právních nebo bezpečnostních důvodů.

Kam posíláme vaše data?

Komentáře návštěvníků mohou být kontrolovány prostřednictvím automatizované služby detekce spamu, která může být umístěna v zahraničí.

Vaše objednávka se právě zpracovává. Vyčkejte a nedělejte jiné úkony v internetovém prohlížeči. Prosíme o trpělivost.

Objednávku jsme úspěšně zpracovali.

OK